Hoof regsadviseur head legal advisor

Nwk limited - Lichtenburg
new offer (17/02/2020)

job description

N WK BEPERK FILIALE Ons beskik tans oor die volgende posisie in Lichtenburg HOOF REGSADVISEUR Die Hoof Regsadviseur sal aan die HUB HFB rapporteer Die posbekleer sal verantwoordelik wees vir die ontwikkeling en leiding van korporatiewe regsstrategie om die sake van die onderneming te bevorder en te beskerm verskaf advies op en promoveer die maatskappy se groep strategie voorsien proaktiewe in diepte wetlike besigheidsgefokusde advies aan bestuur skep n kultuur van integriteit kwaliteit etiese gedrag en verantwoordelikheid die identifisering van wetlike risiko s en implikasies daarvan hou senior bestuur op hoogte van wetswysigings tree op in die beste belang van die maatskappy rapportering van wetlike nakoming aan die Voldoeningskomitee asook die maatskappy se Groep Maatskaplike en Etiese Komitee bestuur van die eksterne regspaneel en interne regsafdeling hou toesig oor die maatskappy se voldoenings en sekretaris funksies inisiering van siviele prosedures onderhandeling en finalisering van skikkings met debiteure skakeling met verskillende reguleerders NCR FSCA CIPC enoptrede as mentor vir junior regspersoneel Vereistes graad in regte LLB BCom of BA Regte met deeglike handelsreg-ervaring die volgende is tot voordeel van die suksesvolle kandidaat lidmaatskap van die Voldoeningsinstituut CISA en of gelykwaardige professionele liggaam toelating tot die hooggeregshof van Suid Afrika nagraadse bestuurskwalifikasie byvoorbeeld MBA middel- tot gevorderde bestuursprogramme en of ekwivalent ten minste vyf 5 jaar ervaring in verskaffing van regsadvies toelating tot die hooggeregshof van Suid Afrika deeglike begrip aangaande onderhandelings oor ingewikkelde hoewaardekontrakte en -ooreenkomste n bewese rekord van effektiewe tydige en hoegehalte regsadvieslewering aan die besigheid en die raad van direkteure begrip van die kommersiele en of landbousektor tweetaligheid in beide Afrikaans en Engels engevorderde rekenaarvaardigheid en deeglike kennis van Office Windows-gebaseerde programme goeie kennis van die volgende is voordelig Maatskappyewet Mededingingswet Verbruikersbeskermingswet Korporatiewe bestuur King III en King IV Wet op die Finansiele Intelligensiesentrum Bedryfsaktiwiteite in die genoteerde omgewing Wet op finansiele markte Nasionale Kredietwet Nasionale Wet op Omgewingsbestuur Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting Nakoming en risikobepaling en bestuur Fundamentele transaksies M A Belastingreg Insolvensiereg Skuldonderhandelinge en sekuritering Dissiplinere verhore en prosedures Aansoek kan alleenlik gedoen word deur NWK se webtuiste Vir meer inligting besoek asseblief www nwk co za Vir enige navrae kontak Willem Odendaal by 018 633 1039 Besoek ons facebook-blad by www facebook com NWKLimited Die sluitingsdatum vir aansoeke is 16 Augustus 2019 Indien u nie binne twee weke na die sluitingsdatum vir n onderhoud genooi word nie moet u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was NWK ondersteun die oogmerk van die Wet op Gelyke Indiensneming en gee voorkeur aan aansoekers uit die benoemde groepe Kandidate met gestremdhede word aangemoedig om aansoek te doen NWK behou die reg voor om die pos nie te vul nie NWK LIMITED SUBSIDARIES We currently have the following position available in Lichtenburg HEAD LEGAL ADVISOR Th e Head Legal Advisor will report to the CEO CFO The incumbent will be responsible for developing and leading corporate legal strategy to promote and protect the company s matters providing advice on and promoting the company s Group strategy providing proactive in-depth legal busi ness-focused advice to business management initiating a culture of integrity quality ethical behaviour and responsibility identifying legal risks and its implications keeping senior management abreast of regulatory amendments act in the best interests of the company reporting legal compliance to the Compliance Committee as well as to the Group s Social and Ethics Committee managing the external judicial panel and the internal legal department overseeing the compliance and company secretary functions instituting civil proceedings and conclude and negotiate settlements with debtors liaising with various regulators NCR FSCA CIPC and acting as a mentor to junior legal personnel Requirements degree in Law LLB BCom or BA Law with sound commercial law involvement the following will be to the successful candidate s advantage membership to the Compliance Institute CISA and or equivalent professional body an admitted attorney postgraduate management qualification for example MBA middle to advanced management programs and or equivalent at least 5 years reputable experience in a corporate legal advisory capacity understanding negotiations on complex high value contracts and agreements sound track record producing effective timely and high-quality legal advice to business and the board of directors understanding among others the commercial and or agricultural sector fluent in both English and Afrikaans and advanced computer literacy and thorough knowledge of Office Windows based programs sound knowledge of the following will be advantageous Companies Act Competition Act Consumer Protection Act Corporate Governance King III and King IV National Environmental Management Act Financial Intelligence Centre Act Financial Markets Act Debt negotiations and securitising National Credit Act Promotion of Access to Information Act Protection of Personal Information Act Compliance and Risk assessment and management Fundamental Transactions M A Tax Law Insolvency Law Disciplinary Hearings Procedures Operating business in the listed environment Applications can only be submitted online on NWK s website For more information please visit www nwk co za For any queries contact Wil lem Odendaal on 018 633 1039 Visit our facebook page at www facebook com NWKLimited The closing date for applications is 16 August 2019 If you are not invited for an interview within two weeks of the closing date you can con sider your application was unsuccessful NWK supports the objectives of the Employment Equity Act and preference will be given to applicants from the designated groups Candidates with disabilities are encouraged to apply NWK reserves the right not to make an app ointment

Apply now for
Hoof regsadviseur head legal advisor

Warning: you will leave the jobtome site.

These offers may interest you:

Go back